De gebruikte software

 

 

 

PROGRAMMA BERERA.BAS

       
    ' Programma: BERERA.BAS (Calculate Rightassencion)
    ' Dit is de versie van VINDRA.BAS tbv publicatie op mijn site.
    ' Dit programma berekent de Rightassencion van een ster die precies
    ' in het zuiden staat. Dus hier een azimuth van 180 graden heeft.
    ' Benodigde gegevens zijn de datum en tijd in UTC waarop de ster 
    ' precies in het zuiden staat en de locatie van de waarnemer in
    ' Noorberbreedte en Oosterlengte

    
    ' berekenmethode:
    ' bereken eerst de mst (mean siderial time)
    ' Reken de longitude van de waarnemer om in decimale graden
    ' tel die bij de mean siderial time op. (mst is in graden)
    ' verander de nieuwe mst in decimale uren door hem door 15 te delen.
    ' deze tijd is de RA = RightAssencion
    ' Deze tijd nog even omrekenen in een nette uur:min:sec notatie
    ' en klaar
    ' W. Apon 6-8-2008

    ' Oftewel: als ik van mijn bron precies bepaal wanneer hij hier
    ' in het zuiden staat, kan ik de Right Asencion berekenen!
    
    ' Dit programma is geschreven in Quick Basic van Microsoft en 
    ' draait in een Microsoft DOS omgeving.
    ' ter controle: dit programma geeft als output: 17:56:37.6
 

    DEFDBL A-Z

    CLS
   
    ' De input gegevens
    '===================================================

    ' Tijds gegevens:
    '================
     year = 2008
     month = 8
     day = 5
     hour = 20 ' UUR in UTC
     minute = 30
     second = 0

     'De locatie van de waarnemer
     '===========================
     ' Eerst Oosterlengte
     lon$ = "6graden 54minuten 27.67seconden"  ' precies deze notatie aanhouden

     ' Dan Noorderbreedte
     lat$ = "53graden 16minuten 49.32seconden"  ' precies deze notatie aanhouden


    ' EINDE van in te voeren gegevens
    '================================
    '
    ' Start van het hoofdprogramma
    '==============================
    '
    pi = 3.14159265#

    GOSUB berekenmeansiderialtime
 
    CALL gradenminsecnaargraden(lon$, graadjes)
    
    mst = mst + graadjes

    uur = mst / 15

    CALL uurnaaruurminsec(uur, tijdstring$)
    
    PRINT "Rightassencion : "; tijdstring$


    END

    ' Einde van het hoofdprogramma
    '==============================
    
    ' Hieronder volgen de subroutines
    '=================================


berekenmeansiderialtime:
    '===================================================
    ' bereken LOCAL MEAN SIDERIAL TIME  in graden!!!!
    ' MST = functie van (UT)

     IF month = 1 OR month = 2 THEN
      year = year - 1
      month = month + 12
     END IF

     a = INT(year / 100)
     b = 2 - a + INT(a / 4)
     c = INT(365.25 * year)
     d = INT(30.6001 * (month + 1))

     'day since j2000.0
     jd = b + c + d - 730550.5 + day + (hour + minute / 60! + second / 3600) / 24!

     ' julian centuries since J2000.0
     jt = jd / 36525!

     'mean siderial time
     mst = 280.46061837# + 360.98564736629# * jd
     mst = mst + .000387933# * jt * jt - jt * jt * jt / 38710000 + lon

     ' zorg er nu voor dat deze hoek tussen 0 en 360 graden komt
     IF mst > 0! THEN
      DO
       mst = mst - 360!
      LOOP WHILE mst > 360!
     ELSE
      DO
       mst = mst + 360!
      LOOP WHILE mst < 0
     END IF

    RETURN

    SUB gradenminsecnaargraden (a$, graden)
    '=======================================
    'Deze routine rekent graden, minuten seconden notatie om naar
    ' decimale graden
    'Als het hele aantal graden < 0 is dan trekt hij de min en sec
    ' ervan af...


    ipos1 = INSTR(a$, "graden")
    graden = VAL(MID$(a$, 1, ipos1 - 1))

    ipos2 = INSTR(a$, "min")
    min = VAL(MID$(a$, ipos2 - 2, 2))
   

    ipos3 = INSTR(a$, "sec")
    
    
    sec$ = MID$(a$, ipos2 + 3, ipos3 - (ipos2 + 3))
    sec = VAL(sec$)
        
    IF graden < 0 THEN
     graden = graden - min / 60 - sec / 3600
    ELSE
     graden = graden + min / 60 + sec / 3600
    END IF
   
    END SUB

    SUB uurnaaruurminsec (uur, tijdstring$)
    '============================================
    ' deze routine maakt van een decimaal uur een stringnotatie als
    ' 15:10:50.2  uur:min:sec
    ' bedoeld om mooi te printen

    uur2 = INT(uur)
    uur$ = LTRIM$(RTRIM$(STR$(uur2)))
    IF LEN(uur$) = 1 THEN
     uur$ = "0" + uur$
    END IF

    min = (uur - uur2) * 60
    min2 = INT(min)
    min$ = LTRIM$(RTRIM$(STR$(min2)))
    IF LEN(min$) = 1 THEN
     min$ = "0" + min$
    END IF


    sec = (min - min2) * 60
    sec$ = LTRIM$(RTRIM$(STR$(sec)))    ' er zijn een aantal vormen waarin sec kan voorkomen.
    ' sec$ = "0"
    ' sec$ = "2"
    ' sec$ = "34"
    ' sec$ = ".123456767"
    ' sec$ = "5.1232345456"
    ' sec$ = "34.98647464"
    
    ' Nu al deze mogelijkheden apart behandelen
    '============================================
    'PRINT
    'PRINT "sec$ in subroutine : "; sec$
    ' ga eerst kijken het 0 is
    IF sec$ = "0" THEN
     sec$ = "00.0"
    END IF
   
    ' als sec uit 1 cijfer bestaat
    IF LEN(sec$) = 1 THEN
     sec$ = "0" + sec$ + ".0"
    END IF


    ' als sec uit 2 cijfers bestaan, zonder iets achter de komma
    IF INSTR(sec$, ".") = 0 THEN
     IF LEN(sec$) = 2 THEN
      sec$ = sec$ + "0"
     END IF
    END IF


    ' als sec .12345 is
    IF INSTR(sec$, ".") = 1 THEN
     sec$ = "00" + sec$
     sec$ = LEFT$(sec$, 4)
    END IF    ' als sec 2.12345678 is
    IF INSTR(sec$, ".") = 2 THEN
     sec$ = "0" + sec$
     sec$ = LEFT$(sec$, 4)

    END IF    ' als sec 12.45667789 is
    IF INSTR(sec$, ".") = 3 THEN
     sec$ = LEFT$(sec$, 4)
    END IF    tijdstring$ = uur$ + ":" + LTRIM$(RTRIM$(min$)) + ":" + LTRIM$(RTRIM$(sec$))


    END SUB
EINDE VAN HET PROGRAMMA BERERA.BAS

 

 

HET PROGRAMMA VINDSTER.BAS

    

    ' Dit programma rekent Right ascension en declinatie van een ster
    ' om in azimuth en elevatie op een locatie en een zeker tijdstip
    ' Dit programma is geschreven in Quick Basic van Microsoft en draait
    ' in een Microsoft Dos omgeving.
    ' W. Apon 3-8-2008
    
    ' Ter controle: dit programma geeft als output een azimuth en elevatie van:
    '        azimuth = 255.24714476304480 graden
    '        elevatie= 60.90371409921462 graden
    DEFDBL A-Z

    
    ' De input gegevens
    '===================================================

     ' de locatie van de Ster (Vega in Sterrenbeeld Lier)
     '=======================
     RA$ = "18uur 36minutgen 56.3seconden"        ' since Epoch J2000
     Dec$ = "38graden 47minuten 1.00seconden"    ' Tijds gegevens:
    '================
     year = 2008
     month = 9
     day = 14
     hour = 21 ' UUR in UTC
     minute = 0
     second = 0

     'De locatie van de waarnemer
     '===========================
     ' Eerst Oosterlengte
     lon$ = "6graden 54minuten 27.67seconden"  ' precies deze notatie aanhouden

     ' Dan Noorderbreedte
     lat$ = "53graden 16min 49.32sec"  ' precies deze notatie aanhouden
    ' EINDE van in te voeren gegevens
    '=================================================================
  
  
    pi = 3.14159265#

   
    'Hier start het hoofdprogramma
    '===============================

    GOSUB berekenazimuthenelevatie
    
    ' Nu de in en output mooi op het scherm zetten
    CLS
    PRINT
    PRINT "Geef azimuth en elevatie van een ster programma "
    PRINT "================================================"
    PRINT
    PRINT


    PRINT "Right ascension van ster  : "; RA$
    PRINT "Declinatie van de ster   : "; Dec$


    PRINT
    PRINT
    PRINT "Op datum  dd-mm-year   : "; day; "-"; month; "-"; year

    PRINT "Tijdstip (UTC) (hh:mm:sec): "; hour; ":"; minute; ":"; second
    PRINT
    PRINT
    PRINT "Op locatie : "
    PRINT "Longitude (Oosterlengte)  : "; lon$
    PRINT "Latitude (Noorderbreedte) : "; lat$    PRINT
    PRINT
    PRINT "Azimuth          : ";
    PRINT USING "###.##############"; azimuth
    PRINT "elevatie          : ";
    PRINT USING "###.##############"; elevatie

    ENDberekenazimuthenelevatie:

     ' even de RA omrekenen naar decimale uren
     CALL uurminsecnaaruur(RA$, RA)

     RA = 15 * RA  ' de ra is nu in graden omgerekend
            ' 1 uur is precies 15 graden


     ' even de DEC omrekenen naar decimale graden
     CALL gradenminsecnaargraden(Dec$, Dec)

     ' nu lat en lon van de waarnemer precies uitrekenen
    
     ' even lon omrekenen naar decimale graden
     CALL gradenminsecnaargraden(lon$, lon)
    
     ' even lat omrekenen naar decimale graden
     CALL gradenminsecnaargraden(lat$, lat)

GOSUB berekenmeansiderialtime  ' ----> mst in graden

     ha = mst - RA

     IF ha < 0 THEN
      ha = ha + 360
     END IF

    
     ' Zet nu graden om in radialen
     ha = ha * pi / 180
     Dec = Dec * pi / 180
     lat = lat * pi / 180


    ' bereken nu de elevatie in radialen en daarna in graden
    '========================================================
    
    sinALT = SIN(Dec) * SIN(lat) + COS(Dec) * COS(lat) * COS(ha)

     ' nu de arcsin van sinalt berekenen.
    x = sinALT
 
 
    alt = ATN(x / SQR(-x * x + 1))' * 180 / pi
    alt2 = alt * 180 / pi

    elevatie = alt2

    ' Bereken nu azimuth in radialen en daarna in graden
    '====================================================
    cosaz = (SIN(Dec) - SIN(alt) * SIN(lat)) / (COS(alt) * COS(lat))

    'bereken de arccos van cosaz
    'output ===> A3

    x = cosaz

    A3 = (ATN(-x / SQR(-x * x + 1)) + 2 * ATN(1)) * 180 / pi

    azimuth = A3

    IF SIN(ha) > 0 THEN
     azimuth = 360 - azimuth
    END IF
  
    RETURNberekenmeansiderialtime:
    '===================================================
    ' bereken LOCAL MEAN SIDERIAL TIME  in graden!!!!
    ' MST = functie van (UT)

     IF month = 1 OR month = 2 THEN
      year = year - 1
      month = month + 12
     END IF

     a = INT(year / 100)
     b = 2 - a + INT(a / 4)
     c = INT(365.25 * year)
     d = INT(30.6001 * (month + 1))

     'day since j2000.0
     jd = b + c + d - 730550.5 + day + (hour + minute / 60! + second / 3600) / 24!

     ' julian centuries since J2000.0
     jt = jd / 36525!

     'mean siderial time
     mst = 280.46061837# + 360.98564736629# * jd
     mst = mst + .000387933# * jt * jt - jt * jt * jt / 38710000 + lon
     'PRINT "mst : "; mst; " in graden"

     ' zorg er nu voor dat deze hoek tussen 0 en 360 komt te liggen
     IF mst > 0! THEN
      DO
       mst = mst - 360!
      LOOP WHILE mst > 360!
     ELSE
      DO
       mst = mst + 360!
      LOOP WHILE mst < 0
     END IF

    RETURN

    SUB gradenminsecnaargraden (a$, graden)
    '=======================================
    'Deze routine rekent graden, minuten seconden notatie om naar
    ' decimale graden
    'Als het hele aantal graden < 0 is dan trekt hij de min en sec
    ' ervan af...    ipos1 = INSTR(a$, "graden")
    graden = VAL(MID$(a$, 1, ipos1 - 1))

    ipos2 = INSTR(a$, "min")
    min = VAL(MID$(a$, ipos2 - 2, 2))
   

    ipos3 = INSTR(a$, "sec")
    
    
    sec$ = MID$(a$, ipos2 + 3, ipos3 - (ipos2 + 3))
    sec = VAL(sec$)
        
    IF graden < 0 THEN
     graden = graden - min / 60 - sec / 3600
    ELSE
     graden = graden + min / 60 + sec / 3600
    END IF
   
    END SUB

    SUB uurminsecnaaruur (a$, uur)
    '=============================


    ipos1 = INSTR(a$, "uur")
    uur = VAL(MID$(a$, 1, ipos1 - 1))


    ipos2 = INSTR(a$, "min")

    min = VAL(MID$(a$, ipos2 - 2, 2))


    ipos3 = INSTR(a$, "sec")

    sec$ = MID$(a$, ipos2 + 3, ipos3 - (ipos2 + 3))
    sec = VAL(sec$)

    uur = uur + min / 60 + sec / 3600

    END SUB


EINDE VAN HET PROGRAMMA VINDSTER.BAS